Pogłębiaj wiarę. Pomagaj innym. Poznaj bezinteresownych ludzi. 

Bądź dumny z siebie.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji naszych celów i zadań. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne: organizacje, instytucje i zakłady oraz osoby fizyczne wyrażające gotowość do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo–programowych. 

Członków przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia. Deklaracja kandydata może być również potwierdzona pisemną opinią wydaną przez księdza proboszcza parafii, z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie. Deklarację można złożyć w naszym biurze: 37-700 Przemyśl, ul. Z. Krasińskiego 24 (Przedszkole Mały Nazaret) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00.

Deklaracja do pobrania poniżej.

Członkowie mają prawo do:

  • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • udziału w pracach Stowarzyszenia;
  • udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków Stowarzyszenia;
  • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy ze strony Stowarzyszenia;
  • posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

Członkowie mają obowiązek:

  • aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  • dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;
  • regularnego opłacania składek statutowych i wykonywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.