PORZĄDEK OBRAD
 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
 
 
Uprzejmie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej zwołane w celu wyboru Prezesa i uzupełnienia pozostałych Władz Stowarzyszenia. 
 
 
 
Miejsce: Przemyśl, Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu, ul. F. Chopina 1.
 
Program:
godz. 17:00 – podpisywanie listy obecności (sala obrad, pierwszy termin Zebrania); 
godz. 17:15 – modlitwa na rozpoczęcie, Zebranie Delegatów, poczęstunek.
 
1. Otwarcie obrad przez ustępującego Prezesa Zarządu Głównego SRK AP.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Wybór Sekretarza/Protokolanta Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zebrania.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Przeprowadzenie wyborów prezesa Zarządu Głównego, oraz wyborów uzupełniających członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) zgłaszanie kandydatów na prezesa Zarządu Głównego;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Głównego;
c) zgłaszanie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
9. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
10. Podziękowania dotychczasowym władzom Stowarzyszenia i osobom zaangażowanym.
11. Wypowiedzi nowo wybranych władz, członków, dyskusja, wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.