Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.
Termin i miejsce obrad: 23 września 2020 r. (środa),
Przemyśl, ul. Chopina 1/Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej.

Rozpoczniemy o godz. 17.00 od podpisywania listy obecności, następnie po wspólnej modlitwie i poczęstunku rozpoczną się obrady.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji-Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

W czasie spotkania prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Głównego SRK AP.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Wybór Sekretarza/Protokolanta Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2019 r.
9. Przedstawienie przez Skarbnika Zarząd Głównego sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2019 r. 
10. Przedstawienie opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej za 2019 r. 
12. Dyskusja na temat sprawozdań.
13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
14. Dyskusja, wypowiedzi, zgłaszanie innych wniosków i uchwał.
15. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał. 
16. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt. 15.
17. Zakończenie Zjazdu.W imieniu Zarządu Głównego Bernadetta Osięga Prezes