Szanowni Państwo, 
uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze  Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.
 
I Termin i miejsce obrad: 16 lipca 2021 r. (piątek) godz. 16.30,
Przemyśl, ul. Chopina 1  - Bursa Szkolna dla Młodzieży Żeńskiej.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, 
zostanie wyznaczony drugi termin na godz. 17.00.
 
 
Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji – Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Zobowiązani do uczestnictwa są dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków. 
W czasie spotkania prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 
 
 
 Data: 16.07.2021 r.
Miejsce: Przemyśl, Bursa dla Młodzieży Żeńskiej w Przemyślu, ul. F. Chopina 1.
 
Program:
godz. 16:30 – podpisywanie listy obecności (sala obrad, pierwszy termin Zebrania); 
godz. 17:00 – modlitwa na rozpoczęcie, Zebranie Delegatów, poczęstunek.
 
1. Otwarcie obrad przez przedstawiciela Zarządu Głównego SRK AP.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Wybór Sekretarza/Protokolanta Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2020 r.
9. Przedstawienie przez Skarbnika Zarząd Głównego sprawozdania finansowego stowarzyszenia 
za 2020 r. 
10. Przedstawienie opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej za 2020 r.
12. Dyskusja na temat sprawozdań.
13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
14. Przedstawienie aktualnej sytuacji prawno-finansowej Stowarzyszenia.
15. Przeprowadzenie wyborów prezesa Zarządu Głównego, oraz wyborów uzupełniających członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) zgłaszanie kandydatów na prezesa Zarządu Głównego;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Głównego;
c) zgłaszanie kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
16. Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną.
17. Dyskusja, wypowiedzi, zgłaszanie innych wniosków i uchwał.
18. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał. 
19. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt. 17.
20. Zakończenie Zjazdu.