Spis treści

§ 58

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 59

1. Dla realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe i inne składki majątkowe z tytułu:

1) składek członkowskich;

2) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;

3) akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających;

4) dotacji i subwencji;

5) darowizn, zapisów i poleceń;

6) odliczeń od podatków, wpłat na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

2. W realizacji zadań statutowych i programowych Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organu Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych zadań Stowarzyszenia określonych w § 8 statutu;

4) dokonywać zakupu na szczególnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz „osoby im bliskie”.

3. Pozyskiwane środki mogą być przez Stowarzyszenie przeznaczone wyłącznie na działalność statutowo-programową.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującym przepisami.

§ 60

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 61

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. O przeznaczeniu majątku rozwiązywanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, powołując Komisję Likwidacyjną z zastrzeżeniem, że majątek ten nie może być użyty do celów sprzecznych ze statutowymi.

3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej – majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Archidiecezji Przemyskiej, z tym że majątek będący własnością koła parafialnego staje się własnością danej parafii.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Archidiecezji Przemyskiej

im Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa

wpisano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Nr KRS 0000071770

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/3797/13/626.

Data rejestracji 12.12.2001.