Spis treści

§ 53

Koła Parafialne Stowarzyszenia mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. W przypadku nieutworzenia w danej parafii Koła Stowarzyszenia, zainteresowane osoby mogą być członkami Koła przy innej parafii, po uprzednim poinformowaniu proboszcza macierzystej parafii.

§ 54

Władzą Koła Parafialnego jest Walne Zebranie Koła i Zarząd Koła Parafialnego. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.

§ 55

Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb.

§ 56

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Parafialnego należy:

1) wybór Przewodniczącego Koła i członków Zarządu Koła Parafialnego;

2) uchwalenie planu pracy i kierunków działania na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Parafialnego;

4) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania.

§ 57

Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:

1) organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego;

2) realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego statutu w porozumieniu z Zarządem Oddziału Rejonowego lub z Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

3) wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia;

4) wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia;

5) regularne przekazywanie do Zarządu Oddziału Rejonowego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia składek członkowskich w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań z działalności Koła za miniony rok kalendarzowy pracy Zarządowi Oddziału Rejonowego oraz  Zarządowi Głównemu Stowarzyszeniaw terminie określonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

7) orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia.