Spis treści

§ 45

1. Oddziały Rejonowe Stowarzyszenia mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 kół parafialnych. Tryb powoływania Oddziału Rejonowego określa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Oddział Rejonowy posiada osobowość prawną.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego należy:

1) wybór Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego;

2) ustalenie liczebności oraz wybór członków Zarządu Oddziału Rejonowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego;

3) uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu Oddziałowi, zgodnie ze statutem i przyjętymi na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia uchwałami;

4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Rejonowego i Rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz Uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Rejonowego;

5) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz członków Oddziału Rejonowego;

6) uchylanie uchwał Zarządu Oddziału Rejonowego sprzecznych ze statutem, na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Rejonowego;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego.

§ 47

1. Zarząd Oddziału Rejonowego może liczyć od 5 do 7 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego spośród członków Zarządu dokonuje się wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu.

3. W trakcie kadencji Zarządu możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały Zarządu, zmiany składu Zarządu, z wyjątkiem funkcji Prezesa.

4. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego, wybór Prezesa następuje na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Rejonowego zwoływanym przez Zarząd.

5. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust. 4, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes Zarządu.

§ 48

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału Rejonowego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Rejonowego zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 49

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Rejonowego należy:

1) realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego statutu, w porozumieniu z  Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

2) realizowanie uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego;

3) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Rejonowego;

4) reprezentowanie Oddziału Rejonowego i działanie w jego imieniu;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału Rejonowego;

6) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Rejonowego;

7) powoływanie kół i sekcji na terenie Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Rejonowego;

9) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału Rejonowego oraz Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;

10) orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 18 statutu;

11) wnioskowanie do Kapituły Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

12) powoływanie na terenie działania Oddziału jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 pkt. 6 i 7, nadawanie im statutów oraz dokonywanie w nich zmian;

13) powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 12.

§ 50

1. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału Rejonowego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Oddziału Rejonowego łącznie: Prezes i Skarbnik lub Prezes i Sekretarz.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Oddziału Rejonowego wykonuje Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego lub inny członek Zarządu Oddziału przez niego upoważniony.

§ 51

1. Komisję Rewizyjną Oddziału Rejonowego obowiązuje Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną dla Komisji Rewizyjnych Rejonowych.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego nie mogą być członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 52

W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz rejonowych odpowiednio stosuje się postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych.