Spis treści

§ 40

1. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia. Jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów Rejonowych, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej;

2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych. W zakres kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia wchodzi kontrola realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia oraz uchwał i decyzji podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

3) kontrola realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia oraz uchwał podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

4) prowadzenie, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kontroli finansowej w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie;

5) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego nie mogą być członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 41

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna składa się z 5 – 7 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna konstytuuje się, wybierając spośród siebie 3-osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Komisja orzeka wminimum 3-osobowych składach, wyznaczonych przez Prezydium.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 42

Do zadań Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej należy:

1) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziałów Rejonowych dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia.

2) Rozpatrywanie skarg dotyczących członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia.

3) Składanie na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.

§ 43

Działalność Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej określa regulamin uchwalony przez tę Komisję, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 44

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać następujące kary:

1) upomnienie;

2) naganę;

3) zawieszenie w wykonywaniu funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat;

4) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat;

5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Decyzja Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej jest ostateczna.