Spis treści

§ 31

Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy od 6 do 10 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu liczba jego członków  zmniejszy się do poniżej 6, Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu.

§ 33

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia konstytuuje się Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 2. W trakcie kadencji Zarządu możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały Zarządu, zmiany składu Prezydium, z wyjątkiem funkcji Prezesa.
 3. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, wybór Prezesa następuje na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia lub na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia zwoływanym w trybie § 24 statutu.
 4. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust. 3, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub z  jego upoważnienia inny członek Prezydium.
 3. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

§ 35

Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia;

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, m.in. poprzez podejmowanie uchwał;

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

5) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości;

7) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Rejonowych Stowarzyszenia, uchwalanie ich regulaminów oraz określanie ich zasięgu terytorialnego;

8) powoływanie kół i sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;

10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Delegatów Stowarzyszenia;

11) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia;

12) uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;

13) powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, o których mowa w § 9 pkt. 6, 7, 11, 12, 21 i 22, nadawanie im statutów oraz dokonywanie zmian w ich statutach;

14) powoływanie kierowników jednostek, o których mowa w pkt. 13, za wyjątkiem kierowników jednostek powoływanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego;

15) ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia oraz osobom wykonującym na rzecz stowarzyszenia umowę-zlecenie lub umowę o dzieło;

16) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego;

17) uchwalanie zasad prowadzenia rachunkowości Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

18) zwoływanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Rejonowego.

§ 36

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez  Zarząd Główny, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 37

 1. Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Prezydium należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) organizowanie pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

3) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Stowarzyszenia;

4) opracowywanie projektów – planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych;

5) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań z wykonywanych prac na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

7) powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia;

8) wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich.

§ 38

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 39

 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe, podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa, w jego imieniu działa Wiceprezes lub na podstawie upoważnienia Prezesa inny członek Prezydium.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Stowarzyszenia wykonuje Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Prezydium przez niego upoważniony.