Spis treści

IV. Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 21

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracyjnej Archidiecezji Przemyskiej.

2. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;

2) Zarząd Główny Stowarzyszenia;

3) Prezydium Zarządu Głównego;

4) Główna Komisja Rewizyjna.

3. Władzami Stowarzyszenia w Rejonie są:

1) Walne Zebranie Oddziału Rejonowego;

2) Zarząd Oddziału Rejonowego;

3) Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego.

4. Władzami Stowarzyszenia w Parafii są:

1) Walne Zebranie Koła Parafialnego;

2) Zarząd Koła Parafialnego.

§ 22

Kadencja władz wykonawczych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zwoływane jest przez  Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 26

1. W Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział delegaci wybrani z poszczególnych kół parafialnych według zasad uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej 100 osób, Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zastępuje się Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

§ 27

1. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani w trybie umożliwiającym przeprowadzenie spraw, dla których to Zebranie zostało zwołane, nie później jednak niż 7 dni przed jego terminem.

2. Postanowienia zawarte w § 26 i § 30 statutu mają zastosowanie również do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia;

2) wybór Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

3) ustalanie liczebności oraz wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej;

4) uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

6) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia;

7) uchwalanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia;

8) uchylanie uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprzecznych ze statutem, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia;

9) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia do ich zmiany w czasie kadencji władz;

10) podejmowanie uchwał związanych z rozwiązywaniem się Stowarzyszenia i przeznaczeniem majątku rozwiązanego Stowarzyszenia;

11) podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Wyboru Prezesa Zarządu Głównego dokonuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 50% głosów ważnych.

3. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w oparciu o następujące zasady:

1) nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze;

2) głosowanie jest tajne;

3) głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej według ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.

§ 30

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy delegatów nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów delegatów obecnych na zebraniu.