Spis treści

III. Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne: organizacje, instytucje i zakłady oraz osoby fizyczne wyrażające gotowość do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenie mają zastosowanie odpowiednie wymagania określone w § 11.

§ 13

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 14

  1. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia. Deklaracja kandydata może być również potwierdzona pisemną opinią wydaną przez ks. proboszcza parafii, z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia.
  2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 15

  1. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
  2. Honorowe członkostwo nadaje się uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Kapituły Stowarzyszenia. Skład Kapituły oraz regulamin jej działania określa w drodze uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) udziału w pracach Stowarzyszenia;

3) udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków Stowarzyszenia;

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy ze strony Stowarzyszenia;

5) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

§ 17

Postanowienia zawarte w § 16 pkt. 2, 3, 4, 5 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych.

§ 18

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;

4) regularnego opłacania składek statutowych i wykonywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 19

  1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Koła Parafialnego ma prawo do udzielenia upomnienia. Od decyzji Zarządu Koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Zarządu Oddziału Rejonowego lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeżeli Koło Parafialne nie jest zrzeszone w Oddziale Rejonowym.
  2. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia mają prawo do:

1) udzielenia upomnienia;

2) udzielenia nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 1 rok.

  1. W przypadku, gdy Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia uzna wymienione kary za niewystarczające, sprawę przekazuje do rozpoznania Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Od decyzji Zarządu Oddziału Rejonowego członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.
  2. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać kary wyszczególnione w § 44 statutu.

§ 20

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Koła Parafialnego;

2) skreślenia przez Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka;

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie § 44 statutu.