Spis treści

II. Cele, zadania i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin i osób w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, zawartymi między innymi w encyklice „Humanae Vitae”, adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” oraz „Karcie Praw Rodziny”. Prowadzenie wyżej wymienionej działalności odbywać się będzie na rzecz rodzin i jej członków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) formowanie postawy apostolskiej członków Stowarzyszenia zgodnie z zasadami Ewangelii;

2) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie, w tym pomoc rodzinom i jej członkom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

3) wykazywanie troski o zachowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci;

4) prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;

5) podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych;

8) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

9) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10) inicjowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) prowadzenie działalności charytatywnej;

12) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej;

13) organizowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;

15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16) pomaganie ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

17) promowanie i organizowanie wolontariatu;

18) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi;

19) wspieranie duchowe i materialne członków Stowarzyszenia;

20) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie systemu pieczy zastępczej;

21) udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

22) działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin i osób potrzebujących;

23) działanie na rzecz powstania i rozwoju katolickich środków społecznego przekazu;

24) prowadzenie działalności związanej z wyżywieniem i usługami gastronomicznymi.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

3) organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

4) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę;

5) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

6) prowadzenie przedszkoli i szkół;

7) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

8) organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;

9) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku;

10) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

11) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

12) prowadzenie studium życia rodzinnego;

13) organizowanie zbiórki środków finansowych i rzeczowych, artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin w środowisku lokalnym oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

14) organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce patriotycznej, religijnej i społecznej;

15) udział Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych i religijnych;

16) udzielanie porad prawnych i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich kontaktach z samorządem lokalnym;

17) organizowanie poradnictwa, w tym prawnego, osobom poszukującym pracy i zagrożonych utratą pracy;

18) wspomaganie inicjatyw samorządowych w zakresie rozwoju i funkcjonowania wspólnot lokalnych;

19) współpraca z administracją państwową, samorządem lokalnym i innymi organizacjami pozarządowymi;

20) udział członków Stowarzyszenia w wyborach powszechnych;

21) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in.:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

22) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

23) prowadzenie działalności leczniczej;

24) prowadzenie działalności w ramach dostawy usług medialnych;

25) prowadzenie barów, bistra, usług kateringowych.

§ 10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) prowadzenie przedszkoli i szkół;

2) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

3) prowadzenie studium życia rodzinnego;

4) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku;

5) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

6) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

           7) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

           8) organizowanie i prowadzenie kursów przedmałżeńskich.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

3) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę;

4) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

6) organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;

7) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

8) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

9) organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

10) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

11) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczane są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.