Spis treści

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką, działającą w ramach przepisów świeckich i kościelnych o stowarzyszeniach. Skupia osoby wyznania rzymsko-katolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady dotyczące małżeństwa i rodziny.

§ 3

  1. Metropolita Przemyski mianuje Asystenta Kościelnego w celu zapewnienia łączności z kościołem hierarchicznym. Odwołanie Asystenta Kościelnego oznacza utratę przez Stowarzyszenie charakteru katolickiego, a tym samym pozbawia je prawa do używania obecnej nazwy własnej.
  2. Asystenta Kościelnego w poszczególnych jednostkach  organizacyjnych Stowarzyszenia wspierają duchowi opiekunowie tych jednostek. Duchowym opiekunem koła parafialnego jest proboszcz parafii, na terenie której dane koło parafialne funkcjonuje lub kapłan przez niego delegowany. Duchowych opiekunów innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia mianuje w miarę potrzeb Metropolita Przemyski na wniosek Asystenta Kościelnego. Asystent Kościelny i duchowi opiekunowie nie są członkami Stowarzyszenia. Ich zadaniem jest dbałość o właściwą formację członków Stowarzyszenia oraz czuwanie nad czystością doktryny.
  3. Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów Rejonowych oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  4. Duchowi opiekunowie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach władz tych jednostek.
  5. Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału Rejonowego lub Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego, dotyczącej spraw wiary i moralności. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Metropolita Przemyski. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.
  6. Stowarzyszenie corocznie składa Metropolicie Przemyskiemu sprawozdanie ze swej działalności.

§ 4

  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Przemyska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Rejonowe oraz może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej o treści „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa”.