Materiały formacyjne - wrzesień 2011 roku
opracował: ks. dr Marek Machała
Asystent Kościelny Stowarzyszenia

 

ROK KOLBIAŃSKI

Zdjęcia pochodzą z różnych portali i informacji online poświęconych św. M. Kolbe.

 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 r.

o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego:

 

14 sierpnia 2011 roku mija 70. rocznica męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku.

Święty Maksymilian Maria Kolbe jest symbolem ofiar nazizmu oraz „patronem trudnych czasów" – jak powiedział Papież Jan Paweł II. Jest także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.

Święty Maksymilian Kolbe, urodzony 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, poniósł męczeńską śmierć w niemieckim obozie KL Auschwitz, gdzie po przywiezieniu pod koniec maja 1941 roku otrzymał numer obozowy 16670. W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka Gajowniczka, skazanego na śmierć głodową. Ojciec Kolbe przeżył w bunkrze śmierci dwa tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku.

Oddając hołd i szacunek tej wielkiej postaci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej.

 

1.  WIDZIEĆ

Spróbujmy wspólnie zobaczyć wielkość postaci św. Maksymiliana zarówno jako gorliwego patrioty, ale przede wszystkim gorliwego duszpasterza, gotowego do największych poświęceń dla szerzenia królestwa Bożego.

2.  OSĄDZIĆ

Na ile znamy życiorys tego świętego męczennika? Skąd czerpał on moc do swojego działania apostolskiego? Jaką rolę w jego życiu odegrało zawierzenie wszystkiego Matce Bożej? Jak możemy naśladować świętego Maksymiliana w sprawach osobistych i w sprawach naszego Stowarzyszenia?

3. DZIAŁAĆ

Święty Patron jest dla nas przykładem maksymalizmu w działaniu dla ewangelizacji. Poprośmy go w modlitwie, aby pomógł nam wypełniać nasze zadania życiowe zgodnie z wolą Bożą:

Święty Maksymilianie Mario,

najwierniejszy synu Biedaczyny z Asyżu,

zapalony miłością Boga, szedłeś przez życie

praktykując cnoty heroiczne i spełniając święte dzieła apostolskie.

Zwróć swój wzrok na nas,

ponieważ jesteśmy Twoimi czcicielami

i polecamy się Twemu wstawiennictwu.

Opromieniony światłem Niepokalanej Dziewicy

pociągałeś niezliczone dusze do ideałów świętości,

wskazywałeś im rozliczne formy apostołowania

dla zwycięstwa dobra

i dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie.

Uproś nam światło i siłę,

abyśmy mogli czynić dobro

i pociągać liczne dusze do Chrystusowej miłości.

Upodobniony do Boskiego Zbawiciela i zjednoczony z Nim,

osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości bliźniego,

że dobrowolnie ofiarowałeś swoje własne życie

jako świadectwo ewangelicznej miłości,

aby uratować życie współbrata więźnia.

Wstaw się do Pana o łaskę dla nas,

abyśmy owładnięci tym samym zapałem miłości

mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych braci

i dojść razem z Tobą do błogosławionego posiadania Boga w świetle chwały.

Amen.

Po modlitwie zastanówmy się nad formami działań w życiu osobistym i wspólnotowym. Mogą to być:

Jakieś formy działalności wydawniczej w parafii (gazetka parafialna lub ulotka okolicznościowa).

Zaangażowanie w kolportaż lub bardziej gorliwe czytanie prasy katolickiej (szczególnie „Rycerza Niepokalanej”).

Zorganizowanie prezentacji lub projekcji filmu o św. Maksymilianie.

Odwiedzenie strony internetowej www.rokkolbianski.pl.

Włączenie się do Rycerstwa Niepokalanej.

Zorganizowanie Nowenny na Rok Kolbiański.

Itp.