Szanowni Państwo, 
          uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.


 Pierwszy termin i miejsce obrad: 20 maja 2023 r. (sobota) godz. 10.00, Przemyśl, ul. Ks. P. Skargi 6

W przypadku braku kworum  w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godz. 11.00.

Prawo do udziału i do głosowania podczas Zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo - Dyscyplinarnej. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu  SRK AP -  modlitwa na rozpoczęcie: Ks. Asystent SRK
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Protokolanta Zebrania
 4. Wybór Komisji Mandatowej
 5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania
 6. Uchwalenie porządku obrad
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2022 r.
 10. Przedstawienie przez Skarbnika Zarządu sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2022 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
 13. Dyskusja na temat sprawozdań
 14. Głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
 15. Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
 16. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory Prezesa Zarządu
 17. Ustalenie liczebności i wybór członków Zarządu Stowarzyszenia
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków zarządu
 18. Ustalenie liczebności i wybór członków Komisji Rewizyjnej
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków Komisji
 19. Ustalenie liczebności i wybór członków Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej
  1. zgłaszanie kandydatur
  2. wybory członków Komisji
 20. Dyskusja, wolne wypowiedzi, zgłaszanie innych wniosków i uchwał.
 21. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał.
 22. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt 21
 23. Zakończenie Zebrania.