Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej.

Pierwszy termin i miejsce obrad: 17 września 2022r. (sobota) godz. 10:00

Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 6

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godzinę 11:00

Prawo do udziału i do głosowania podczas zebrania mają wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, w tym wchodzący w skład: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Serdecznie zapraszamy i prosimy Przewodniczących Kół o zawiadomienie członków.

Data: 17.09.2022r.

Miejsce: Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 6

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Głównego SRK AP - Msza na rozpoczęcie: Ks. Asystent SRK

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Protokolanta Zebrania.

4. Wybór Komisji Mandatowej.

5. Stwierdzenie Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.

6. Uchwalenie porządku obrad.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia za 2021r.

9. Przedstawienie przez Skarbnika Zarządu Głównego sprawozdania finansowego stowarzyszenia za 2021r.

10. Przedstawienie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja na temat sprawozdań.

12. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań.

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stowarzyszeniu statutu.

14. Dyskusja, wolne wypowiedzi, zgłaszanie wniosków i uchwał.

15. Odczytanie przez Komisję Wniosków i Uchwał treści dodatkowo zgłoszonych projektów wniosków i uchwał.

16. Głosowanie projektów wniosków i uchwał, o których mowa w pkt. 15.

17. Zakończenie Zebrania.