Spis treści

 

STATUT

 

przyjęty na podstawie

Statutu przyjęty na podstawie Uchwały Nr 4/2011 Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej

z dnia 5.03.2011 r.˗ ze zmianami z 10.09.2011 r., z 12.04.2014 r., 11.03.2017 r. oraz z 26.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką, działającą w ramach przepisów świeckich i kościelnych o stowarzyszeniach. Skupia osoby wyznania rzymsko-katolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady dotyczące małżeństwa i rodziny.

§ 3

 1. Metropolita Przemyski mianuje Asystenta Kościelnego w celu zapewnienia łączności z kościołem hierarchicznym. Odwołanie Asystenta Kościelnego oznacza utratę przez Stowarzyszenie charakteru katolickiego, a tym samym pozbawia je prawa do używania obecnej nazwy własnej.
 2. Asystenta Kościelnego w poszczególnych jednostkach  organizacyjnych Stowarzyszenia wspierają duchowi opiekunowie tych jednostek. Duchowym opiekunem koła parafialnego jest proboszcz parafii, na terenie której dane koło parafialne funkcjonuje lub kapłan przez niego delegowany. Duchowych opiekunów innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia mianuje w miarę potrzeb Metropolita Przemyski na wniosek Asystenta Kościelnego. Asystent Kościelny i duchowi opiekunowie nie są członkami Stowarzyszenia. Ich zadaniem jest dbałość o właściwą formację członków Stowarzyszenia oraz czuwanie nad czystością doktryny.
 3. Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia oraz we wszystkich posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów Rejonowych oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Duchowi opiekunowie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach władz tych jednostek.
 5. Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału Rejonowego lub Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego, dotyczącej spraw wiary i moralności. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Metropolita Przemyski. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.
 6. Stowarzyszenie corocznie składa Metropolicie Przemyskiemu sprawozdanie ze swej działalności.

§ 4

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Przemyska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać Oddziały Rejonowe oraz może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej o treści „Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara biskupa”.


II. Cele, zadania i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin i osób w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, zawartymi między innymi w encyklice „Humanae Vitae”, adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” oraz „Karcie Praw Rodziny”. Prowadzenie wyżej wymienionej działalności odbywać się będzie na rzecz rodzin i jej członków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) formowanie postawy apostolskiej członków Stowarzyszenia zgodnie z zasadami Ewangelii;

2) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie, w tym pomoc rodzinom i jej członkom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

3) wykazywanie troski o zachowanie życia ludzkiego od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci;

4) prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży;

5) podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7) kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych;

8) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

9) promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

10) inicjowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) prowadzenie działalności charytatywnej;

12) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz opieki społecznej;

13) organizowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

14) upowszechnianie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;

15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

16) pomaganie ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

17) promowanie i organizowanie wolontariatu;

18) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi;

19) wspieranie duchowe i materialne członków Stowarzyszenia;

20) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie systemu pieczy zastępczej;

21) udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

22) działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin i osób potrzebujących;

23) działanie na rzecz powstania i rozwoju katolickich środków społecznego przekazu;

24) prowadzenie działalności związanej z wyżywieniem i usługami gastronomicznymi.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

3) organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

4) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę;

5) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

6) prowadzenie przedszkoli i szkół;

7) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

8) organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;

9) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku;

10) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

11) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

12) prowadzenie studium życia rodzinnego;

13) organizowanie zbiórki środków finansowych i rzeczowych, artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin w środowisku lokalnym oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;

14) organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce patriotycznej, religijnej i społecznej;

15) udział Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych i religijnych;

16) udzielanie porad prawnych i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich kontaktach z samorządem lokalnym;

17) organizowanie poradnictwa, w tym prawnego, osobom poszukującym pracy i zagrożonych utratą pracy;

18) wspomaganie inicjatyw samorządowych w zakresie rozwoju i funkcjonowania wspólnot lokalnych;

19) współpraca z administracją państwową, samorządem lokalnym i innymi organizacjami pozarządowymi;

20) udział członków Stowarzyszenia w wyborach powszechnych;

21) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in.:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

22) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

23) prowadzenie działalności leczniczej;

24) prowadzenie działalności w ramach dostawy usług medialnych;

25) prowadzenie barów, bistra, usług kateringowych.

§ 10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) prowadzenie przedszkoli i szkół;

2) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

3) prowadzenie studium życia rodzinnego;

4) organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku;

5) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

6) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

           7) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;

           8) organizowanie i prowadzenie kursów przedmałżeńskich.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2) organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

3) organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę;

4) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych;

6) organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych;

7) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych;

8) prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego;

9) organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego;

10) prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

a) placówek wspierania rodziny;

b) placówek pieczy zastępczej;

c) poradni specjalistycznych;

d) placówek wsparcia dziennego;

e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym;

11) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczane są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.


III. Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 11

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne: organizacje, instytucje i zakłady oraz osoby fizyczne wyrażające gotowość do uczestniczenia w realizacji założeń statutowo-programowych Stowarzyszenia. Do członków wspierających Stowarzyszenie mają zastosowanie odpowiednie wymagania określone w § 11.

§ 13

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.

§ 14

 1. Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia. Deklaracja kandydata może być również potwierdzona pisemną opinią wydaną przez ks. proboszcza parafii, z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia.
 2. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom fizycznym lub prawnym, które wniosły znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Honorowe członkostwo nadaje się uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia na wniosek Kapituły Stowarzyszenia. Skład Kapituły oraz regulamin jej działania określa w drodze uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;

2) udziału w pracach Stowarzyszenia;

3) udzielania rekomendacji dla kandydatów na członków Stowarzyszenia;

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy ze strony Stowarzyszenia;

5) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.

§ 17

Postanowienia zawarte w § 16 pkt. 2, 3, 4, 5 mają odpowiednie zastosowanie do członków honorowych, którzy są ponadto zwolnieni od płacenia składek statutowych.

§ 18

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawanie dobrego świadectwa;

4) regularnego opłacania składek statutowych i wykonywania świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 19

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Koła Parafialnego ma prawo do udzielenia upomnienia. Od decyzji Zarządu Koła Parafialnego członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Zarządu Oddziału Rejonowego lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeżeli Koło Parafialne nie jest zrzeszone w Oddziale Rejonowym.
 2. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia mają prawo do:

1) udzielenia upomnienia;

2) udzielenia nagany;

3) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 1 rok.

 1. W przypadku, gdy Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia uzna wymienione kary za niewystarczające, sprawę przekazuje do rozpoznania Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej. Od decyzji Zarządu Oddziału Rejonowego członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.
 2. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać kary wyszczególnione w § 44 statutu.

§ 20

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Koła Parafialnego;

2) skreślenia przez Zarząd Oddziału Rejonowego lub Zarząd Główny Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku;

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) śmierci członka;

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia w trybie § 44 statutu.


IV. Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 21

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na strukturze administracyjnej Archidiecezji Przemyskiej.

2. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;

2) Zarząd Główny Stowarzyszenia;

3) Prezydium Zarządu Głównego;

4) Główna Komisja Rewizyjna.

3. Władzami Stowarzyszenia w Rejonie są:

1) Walne Zebranie Oddziału Rejonowego;

2) Zarząd Oddziału Rejonowego;

3) Komisja Rewizyjna Oddziału Rejonowego.

4. Władzami Stowarzyszenia w Parafii są:

1) Walne Zebranie Koła Parafialnego;

2) Zarząd Koła Parafialnego.

§ 22

Kadencja władz wykonawczych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 23

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zwoływane jest przez  Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 26

1. W Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział delegaci wybrani z poszczególnych kół parafialnych według zasad uchwalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej 100 osób, Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia zastępuje się Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

§ 27

1. O terminie, miejscu i porządku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia są zawiadamiani w trybie umożliwiającym przeprowadzenie spraw, dla których to Zebranie zostało zwołane, nie później jednak niż 7 dni przed jego terminem.

2. Postanowienia zawarte w § 26 i § 30 statutu mają zastosowanie również do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia;

2) wybór Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

3) ustalanie liczebności oraz wybór członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej;

4) uchwalenie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej oraz uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

6) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia;

7) uchwalanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia;

8) uchylanie uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprzecznych ze statutem, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia;

9) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia do ich zmiany w czasie kadencji władz;

10) podejmowanie uchwał związanych z rozwiązywaniem się Stowarzyszenia i przeznaczeniem majątku rozwiązanego Stowarzyszenia;

11) podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

§ 29

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

2. Wyboru Prezesa Zarządu Głównego dokonuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 50% głosów ważnych.

3. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w oparciu o następujące zasady:

1) nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze;

2) głosowanie jest tajne;

3) głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy w wyniku głosowania, na liście ułożonej według ilości uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego ilości miejsc mandatowych.

§ 30

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy delegatów nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów delegatów obecnych na zebraniu.


§ 31

Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy od 6 do 10 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu liczba jego członków  zmniejszy się do poniżej 6, Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Zarządu.

§ 33

 1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia konstytuuje się Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.
 2. W trakcie kadencji Zarządu możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały Zarządu, zmiany składu Prezydium, z wyjątkiem funkcji Prezesa.
 3. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, wybór Prezesa następuje na najbliższym zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia lub na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia zwoływanym w trybie § 24 statutu.
 4. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust. 3, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes.

§ 34

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub z  jego upoważnienia inny członek Prezydium.
 3. Posiedzenia Zarządu i Prezydium są protokołowane.

§ 35

Do zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia;

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, m.in. poprzez podejmowanie uchwał;

3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

5) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości;

7) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Rejonowych Stowarzyszenia, uchwalanie ich regulaminów oraz określanie ich zasięgu terytorialnego;

8) powoływanie kół i sekcji oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;

10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Delegatów Stowarzyszenia;

11) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia;

12) uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;

13) powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, o których mowa w § 9 pkt. 6, 7, 11, 12, 21 i 22, nadawanie im statutów oraz dokonywanie zmian w ich statutach;

14) powoływanie kierowników jednostek, o których mowa w pkt. 13, za wyjątkiem kierowników jednostek powoływanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego;

15) ustalanie wysokości płac pracownikom etatowym Stowarzyszenia oraz osobom wykonującym na rzecz stowarzyszenia umowę-zlecenie lub umowę o dzieło;

16) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego;

17) uchwalanie zasad prowadzenia rachunkowości Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

18) zwoływanie nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Rejonowego.

§ 36

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez  Zarząd Główny, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 37

 1. Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Prezydium należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) organizowanie pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

3) kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Stowarzyszenia;

4) opracowywanie projektów – planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych;

5) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań z wykonywanych prac na posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia;

7) powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia;

8) wydawanie legitymacji i znaczków członkowskich.

§ 38

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 39

 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe, podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem. W razie niemożności podejmowania działań przez Prezesa, w jego imieniu działa Wiceprezes lub na podstawie upoważnienia Prezesa inny członek Prezydium.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Stowarzyszenia wykonuje Prezes Stowarzyszenia lub inny członek Prezydium przez niego upoważniony.

§ 40

1. Główna Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia. Jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów Rejonowych, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej;

2) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych. W zakres kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia wchodzi kontrola realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia oraz uchwał i decyzji podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

3) kontrola realizacji uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia oraz uchwał podjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

4) prowadzenie, na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kontroli finansowej w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie;

5) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego nie mogą być członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 41

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna składa się z 5 – 7 członków wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna konstytuuje się, wybierając spośród siebie 3-osobowe Prezydium w składzie: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz. Komisja orzeka wminimum 3-osobowych składach, wyznaczonych przez Prezydium.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

3. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

§ 42

Do zadań Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej należy:

1) Rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziałów Rejonowych dotyczących sankcji za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz przez członków Stowarzyszenia.

2) Rozpatrywanie skarg dotyczących członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia.

3) Składanie na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej.

§ 43

Działalność Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej określa regulamin uchwalony przez tę Komisję, jeżeli Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

§ 44

1. Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna może wymierzać następujące kary:

1) upomnienie;

2) naganę;

3) zawieszenie w wykonywaniu funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat;

4) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat;

5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Decyzja Komisji Pojednawczo-Dyscyplinarnej jest ostateczna.


§ 45

1. Oddziały Rejonowe Stowarzyszenia mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej 3 kół parafialnych. Tryb powoływania Oddziału Rejonowego określa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Oddział Rejonowy posiada osobowość prawną.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego należy:

1) wybór Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego;

2) ustalenie liczebności oraz wybór członków Zarządu Oddziału Rejonowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego;

3) uchwalanie programów i kierunków działania na terenie podlegającym temu Oddziałowi, zgodnie ze statutem i przyjętymi na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia uchwałami;

4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Rejonowego i Rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz Uchwalanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału Rejonowego;

5) rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz członków Oddziału Rejonowego;

6) uchylanie uchwał Zarządu Oddziału Rejonowego sprzecznych ze statutem, na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Oddziału Rejonowego;

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego.

§ 47

1. Zarząd Oddziału Rejonowego może liczyć od 5 do 7 członków.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego spośród członków Zarządu dokonuje się wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu.

3. W trakcie kadencji Zarządu możliwe jest dokonanie, w drodze uchwały Zarządu, zmiany składu Zarządu, z wyjątkiem funkcji Prezesa.

4. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu nastąpi rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego, wybór Prezesa następuje na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Rejonowego zwoływanym przez Zarząd.

5. Do czasu wyboru Prezesa, o którym mowa w ust. 4, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes Zarządu.

§ 48

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału Rejonowego odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału Rejonowego zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 49

Do zakresu działania Zarządu Oddziału Rejonowego należy:

1) realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego statutu, w porozumieniu z  Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

2) realizowanie uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego;

3) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Rejonowego;

4) reprezentowanie Oddziału Rejonowego i działanie w jego imieniu;

5) zarządzanie majątkiem i funduszami należącymi do Oddziału Rejonowego;

6) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału Rejonowego;

7) powoływanie kół i sekcji na terenie Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału Rejonowego;

9) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Oddziału Rejonowego oraz Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;

10) orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia w zakresie określonym w § 18 statutu;

11) wnioskowanie do Kapituły Stowarzyszenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

12) powoływanie na terenie działania Oddziału jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 pkt. 6 i 7, nadawanie im statutów oraz dokonywanie w nich zmian;

13) powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 12.

§ 50

1. Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału Rejonowego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Oddziału Rejonowego łącznie: Prezes i Skarbnik lub Prezes i Sekretarz.

3. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Oddziału Rejonowego wykonuje Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego lub inny członek Zarządu Oddziału przez niego upoważniony.

§ 51

1. Komisję Rewizyjną Oddziału Rejonowego obowiązuje Regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną dla Komisji Rewizyjnych Rejonowych.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego nie mogą być członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego oraz osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 52

W sprawach nie uregulowanych w odniesieniu do władz rejonowych odpowiednio stosuje się postanowienia statutu dotyczące władz naczelnych.


§ 53

Koła Parafialne Stowarzyszenia mogą być powoływane w parafiach w przypadku zrzeszenia się co najmniej 8 osób. W przypadku nieutworzenia w danej parafii Koła Stowarzyszenia, zainteresowane osoby mogą być członkami Koła przy innej parafii, po uprzednim poinformowaniu proboszcza macierzystej parafii.

§ 54

Władzą Koła Parafialnego jest Walne Zebranie Koła i Zarząd Koła Parafialnego. W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.

§ 55

Spotkania członków Koła odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb.

§ 56

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Parafialnego należy:

1) wybór Przewodniczącego Koła i członków Zarządu Koła Parafialnego;

2) uchwalenie planu pracy i kierunków działania na terenie parafii zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia;

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła Parafialnego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła Parafialnego;

4) podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania.

§ 57

Do kompetencji Zarządu Koła Parafialnego należy:

1) organizowanie działalności i kierowanie bieżącą pracą Koła Parafialnego;

2) realizowanie zadań statutowych zawartych w § 9 niniejszego statutu w porozumieniu z Zarządem Oddziału Rejonowego lub z Zarządem Głównym Stowarzyszenia;

3) wykonywanie uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia;

4) wnioskowanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia;

5) regularne przekazywanie do Zarządu Oddziału Rejonowego i Zarządu Głównego Stowarzyszenia składek członkowskich w wysokości uchwalonej na Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia;

6) składanie sprawozdań z działalności Koła za miniony rok kalendarzowy pracy Zarządowi Oddziału Rejonowego oraz  Zarządowi Głównemu Stowarzyszeniaw terminie określonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia;

7) orzekanie w sprawach wynikających z naruszenia obowiązków członków Stowarzyszenia.


§ 58

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 59

1. Dla realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe i inne składki majątkowe z tytułu:

1) składek członkowskich;

2) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;

3) akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających;

4) dotacji i subwencji;

5) darowizn, zapisów i poleceń;

6) odliczeń od podatków, wpłat na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

2. W realizacji zadań statutowych i programowych Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organu Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych zadań Stowarzyszenia określonych w § 8 statutu;

4) dokonywać zakupu na szczególnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz „osoby im bliskie”.

3. Pozyskiwane środki mogą być przez Stowarzyszenie przeznaczone wyłącznie na działalność statutowo-programową.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującym przepisami.

§ 60

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 61

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. Z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia może wystąpić Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2. O przeznaczeniu majątku rozwiązywanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia, powołując Komisję Likwidacyjną z zastrzeżeniem, że majątek ten nie może być użyty do celów sprzecznych ze statutowymi.

3. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej – majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Archidiecezji Przemyskiej, z tym że majątek będący własnością koła parafialnego staje się własnością danej parafii.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Archidiecezji Przemyskiej

im Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa

wpisano do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Nr KRS 0000071770

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/3797/13/626.

Data rejestracji 12.12.2001.