DEFINICJE

Niżej wymienione sformułowania użyte w Regulaminie, powinny być rozumiane jako:

  • Adres e-mail – adres poczty e-mail, którego wyłącznym posiadaczem jest Użytkownik, konieczny do dokonania rejestracji oraz logowania przez Użytkownika.
  • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. W wypadku nieukończenia 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
  • Hasło – ciąg liter i cyfr wymagany do prawidłowego dokonania logowania na Konto Użytkownika. Ustalane na początku Procedury Rejestracji.
  • Treść – jakakolwiek wypowiedź Użytkownika zamieszczona w na stronach Serwisu.
  • Konto użytkownika – dostęp do konta możliwy jest po dokonaniu jednorazowo Procedury Rejestracji, oraz następnie wielokrotnie przy użyciu adresu e-mail oraz hasła poprzez zalogowanie się przez Użytkownika.
  • Nazwa Użytkownika – ciąg liter i cyfr wymagany do określenia przez Użytkownika w trakcie Procedury Rejestracji, a także następnie konieczny wraz z Hasłem do dokonania każdorazowego logowania się do Konta Użytkownika.
  • Procedura Rejestracji – jednorazowa czynność wymagana do spełnienia przez Użytkownika w celu założenia Konta użytkownika.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Serwis – serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom współdziałanie w celu realizacji wspólnych inicjatyw.
  • Strony – Usługodawca, oraz Usługobiorca (Użytkownik).
  • Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy stronami. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji przez Użytkownika.
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu, polegająca na zapewnieniu użytkownikom dostępu do platformy umożliwiającej Użytkownikom współdziałanie w celu realizacji inicjatyw oraz projektów.
  • Usługodawca – niniejszy serwis.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania przez Użytkownika ninieszego serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.

§2

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3

Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych udostępnione Użytkownikowi przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

§4

Korzystnie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu.

§5

Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie ograniczenia świadczenia usług względem osób które nie ukończyły 18 roku życia. W razie nastąpienia powyższej okoliczności Użytkownik zostanie o niej powiadomiony.

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

§1

Właścicielem Serwisu jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa, 37-700 Przemyśl, ul. Zygmunta Krasińskiego 24.

§2

Prowadzenie Serwisu obejmuje:

Utworzenie Bazy Kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników na danym obszarze terytorium Polski, poprzez inicjowanie przedsięwzięć przez Użytkowników, a także informowanie Użytkowników o powstałych przedsięwzięciach na terytorium określonym przez Użytkownika. Umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania treści na przestrzeni serwerowej Serwisu.

§3

Warunkiem korzystania z Serwisu jest wymóg posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu, a także przeglądarki umożliwiającej przeglądanie treści zawartych w Internecie, akceptującego pliki cookies, oraz posiadanie konta poczty e-mail. Opcjonalnie dla Użytkownika wymagane jest także posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w formacie PDF, mp3, flash.

§4

W ramach Serwisu zabrania się z korzystania z wirusów, botów, bugów a także innych kodów programów tego rodzaju.

ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

§1

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

§2

Usługa polega na przechowywaniu oraz przetwarzaniu Treści zamieszczonych na Serwisu przez Użytkownika.

§3

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami (Usługobiorcą oraz Usługodawcą) z chwilą przesłania przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa powyższa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§­4

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest uwarunkowane dokonaniem Rejestracji przez Użytkownika w ramach Serwisu, która to ma miejsce po uprzedniej akceptacji formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Serwisu, oraz po uprzednim wypełnieniu pól formularza oraz akceptacji poprzez wejście w odpowiedni link potwierdzający dokonanie Rejestracji.

§5

Strony mogą rozwiązać Umowę bez podawania przyczyn w trybie natychmiastowym. Nie przewiduje się minimalnego okresu wypowiedzenia Umowy.

§6

Usługodawca rozwiązując umowę z Usługobiorcą poinformuje go o powyższym na dany adres e-mail, na dwa tygodnie przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

§7

Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez usunięcie Konta (która to możliwość została przewidziana w ramach opcji Serwisu).

§8

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania treści Regulaminu.

§9

W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa przekazywania treści w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca przedsięwziął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne proporcjonalne do stopnia zagrożenia dla świadczonej Usługi.

§10

Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do informowania Użytkownika o zdarzeniach natury technicznej oraz systemowej dotyczących prawidłowego funkcjonowania Serwisu, poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail właściwy dla danego Użytkownika.

§11

Użytkownik obowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób nie powodujący uciążliwości dla innych Użytkowników, w szczególności mając na względzie poszanowanie prywatności innych Użytkowników.

§12

Konta, w stosunku do których nie zanotowano logowania w przeciągu 9 miesięcy od daty Rejestracji mogą zostać usunięte przez administratora serwisu.

§13

Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o naruszeniu jego uprawnień do Nazwy Użytkownika, Hasła (poprzez jego kradzież, hasło zdobyte podstępem, jakąkolwiek formę nieuprawnionego logowania się na Konto Użytkownika) a także o naruszeniu jego lub innych Użytkowników dóbr osobistych.

§14

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia, lub zawieszenia do wyjaśnienia okoliczności uzasadniających podejrzenie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do zapobieżenia ponownej Rejestracji przez Użytkownika, którego konto zostało skasowane.

PROCEDURA REJESTRACJI.

§1

Na procedurę Rejestracji składają się następujące kroki podjęte przez Usługobiorcę: potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego warunków; wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu, podanie Nazwy Użytkownika, Hasła, adresu e-mail, wysłanego poprzez wejście w odpowiedni link, skutkujący jednocześnie wysłaniem informacji potwierdzającej dokonanie rejestracji na adres e-mail Użytkownika; wejście na Konto Użytkownika przy pomocy podanej Nazwy oraz Hasła.

§2

Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, nie naruszających praw osób trzecich.

§3

Użytkownik odpowiada za utrzymanie Hasła do swojego Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi, za wszelkie szkody wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła osobom trzecim.

§4

Użytkownik jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w przypadku wyboru Nazwy, umieszczenia Treści mogących skutkować takim naruszeniem.

PRAWA AUTORSKIE.

§1

Zamieszczanie treści przez Użytkownika następuje za pomocą Konta.

§2

Odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w Serwisie jakichkolwiek Treści, które naruszałyby prawa osób trzecich spoczywa na Użytkowniku.

§3

Zakazane jest umieszczanie Treści, które byłyby zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, stanowiłyby groźbę, zostałyby uznane za naruszające dobre obyczaje (zawierające wulgaryzmy lub obraźliwe), w jakikolwiek sposób naruszałyby reżim ochronny praw autorski i praw pokrewnych, nawołujące do przemocy, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej.

§4

Osoba trzecia, która w jakikolwiek sposób dowiedziała się o naruszeniu powyższych zakazów powinna niezwłocznie skontaktować się z administratorem Serwisu.

§5

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za Treści umieszczane przez Użytkownika w ramach Serwisu. Usługodawca nie prowadzi także nadzoru nad Treściami umieszczanymi przez Użytkownika pod kątem ich zgodności z obowiązującym ustawodawstwem oraz niniejszym Regulaminem.

§6

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień administrator Serwisu ma uprawnienie do: usunięcia Treści, które naruszałyby postanowienia Regulaminu.

§7

W przypadku, w którym w wyniku naruszenia Regulaminu, stwierdzona zostanie szkoda, jaką wywołał Użytkownik poprzez zamieszczenie Treści, Użytkownik zobowiązany jest do pełnego pokrycia wynikłej z naruszenia szkody.

§8

Jeżeli w wyniku jakichkolwiek czynności Użytkownika naruszających Regulamin lub obowiązujące ustawodawstwo, Usługodawca zostanie wezwany do zapłaty wynikłej z powyższych czynności szkody, bądź też grzywny, Użytkownik jest obowiązany pokryć wynikłe z powyższego poniesione straty oraz koszty.

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

§1

Usługodawca za pomocą serwisu: umożliwia uzyskiwanie informacji o Serwisie, przyjmowanie informacji o awariach lub nieprawidłowościach działania Serwisu, służy pomocą w dokonaniu Procedury Rejestracji, umożliwia złożenie reklamacji przez Użytkownika.

§2

Reklamacja powinna być złożona Usługodawcy w terminie dwóch tygodni od momentu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające złożenie Reklamacji, w wypadku przekroczenia powyższego terminu przez Użytkownika Reklamacja zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia.

§3

Reklamacja zostaje zgłoszona na adres administratora serwisu, widniejący na stronach serwisu, w wypadku, w którym niemożliwe byłoby złożenie reklamacji w wyżej wspomniany sposób, reklamacji można dokonać pisemnie na adres podany w pkt. 3 § 1.

§4

W celu naprawy Usługi będącej przedmiotem reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerowania w zakresie do tego koniecznym w Konto Użytkownika.

§5

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, awarie urządzeń, z których korzysta Użytkownik, które uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

§6

Usługodawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stały i nieprzerwany dostęp do serwisu dla Usługobiorców.

§7

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności: za jakiekolwiek awarie, skutkujące szkodami, a powstałe w urządzeniach Użytkowników, których przyczyna nie leży po stronie Usługodawcy; za Treści publikowane przez osoby trzecie oraz sposób ich wykorzystania przez Użytkowników; za niedostępność do Serwisu z powodu Siły Wyższej, przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a także z powodu prac konserwacyjnych, lub mających na celu ulepszenie Usług oferowanych i świadczonych przez Usługodawcę.

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI.

§1

Serwis zobowiązuje się do nieprzekazywania danych Użytkownika podmiotom nieuprawnionym.

§2

Dane osobowe są gromadzone przez serwis w celu zapewnienia jak najwyższego standardu Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

§3

W przypadku zażądania danych Użytkownika przez Organy lub podmioty do tego uprawnione na podstawie obowiązującego prawa, Usługodawca zobowiązuje się przekazać dane w zakresie koniecznym do realizacji powyższego żądania. Bez zgody użytkownika jego dane nie zostaną ujawnione jakimkolwiek innym podmiotom.

§4

Dane użytkownika, w szczególności jego dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne ze względu na korzystanie z Serwisu, następnie zostaną usunięte.

§5

Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, bądź żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także żądania ich usunięcia, poprzez pismo skierowane do Usługodawcy. Usunięcie danych wymaganych do prawidłowego korzystania z Serwisu skutkuje ograniczonym dostępem do usług świadczonych przez Usługodawcę.

§6

Usługodawca podaje do wiadomości, iż w momencie każdorazowej rejestracji Użytkownika, ma dostęp do informacji o numerze IP, oraz o rodzaju urządzenia końcowego, oraz o czasie jaki Użytkownik poświęcił na korzystanie z Serwisu. Powyższe dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz będą służyły wyłącznie celom statystycznym.

§7

Usługodawca wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

§8

Usługodawca podaje do wiadomości, iż wszelkie dane podane oraz treści zamieszczone zgodnie z Regulaminem przez Użytkownika będą dostępne każdej osobie odwiedzającej Serwis, na tej samej zasadzie Użytkownik będzie miał prawo wglądu do danych podanych oraz treści zamieszczonych przez innych Użytkowników.

§9

Wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych osobowych osób trzecich przez Użytkownika niebędące przetwarzaniem tych danych w celach domowych lub osobistych może wiązać się z obowiązkiem realizacji wymogów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§10

Umieszczanie jakichkolwiek danych osobowych osób trzecich przez Użytkownika dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

§11

Usługodawca oświadcza, iż zabezpieczenia zastosowane do ochrony prywatności stoją na poziomie spełniającym wymogi ochrony bezpiecznej wymiany informacji, jednak ze względów niezależnych od Usługodawcy nie składa on gwarancji, iż dane będą objęte pełną tajemnicą.

§12

Dozwolone jest korzystanie z danych innych użytkowników udostępnionych w Serwisie w warunkach korzystania z Serwisu, jakiekolwiek inne korzystanie z powyższych danych wymaga otrzymania zgody danego Użytkownika.

Więcej informacji, wchodzących do niniejszego Regulaminu zwartych jest w "Polityce prywatności".

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§1

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Serwisu w ramach realizacji prac konserwacyjnych.

§2

Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego zaprzestania świadczenia Usług w ramach serwisu bez podania przyczyn. W powyższym wypadku Usługodawca poinformuje Użytkowników wiadomością wysłaną na adres e-mail każdego z nich o zaistniałej okoliczności na 2 tygodnie przed zaprzestaniem świadczenia Usługi.

§3

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne nie wpływa na skuteczność jego pozostałych postanowień.

§4

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§5

Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej na stronie Serwisu. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację zmian Regulaminu.

§6

Aktualny Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim każdej zainteresowanej osobie, oraz umożliwiający jego zarchiwizowanie.

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2013 r.