Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Federacja Stowarzyszeń Rodzin o wyborach do Sejmu i Senatu

OŚWIADCZENIE

Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

z dnia 26 września w sprawie wyborów parlamentarnych w 2015 roku

1. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, rozpisanymi na dzień 25 października 2015 r., Prezesi Stowarzyszeń Rodzin Katolickich obradujący na posiedzeniu Rady Prezesów PFSRK w dniu 26 września 2015 r. w Częstochowie, apelują do członków poszczególnych stowarzyszeń o aktywny udział w kampanii na rzecz ww. wyborów, w tym poprzez promowanie swoich przedstawicieli jako kandydatów na parlamentarzystów i rozeznanie co do innych kandydatów w zakresie zgodności ich światopoglądu z nauczaniem Kościoła katolickiego, a przede wszystkim głosowanie na ugrupowania i osoby, które utożsamiają się z jego nauką społeczną, a w swych programach promują rodzinę jako podstawową wartość życia społeczno–ekonomicznego. W przypadku kandydowania członków SRK, warunkiem udzielenia im poparcia wyborczego jest ubieganie się o mandat parlamentarny z list ugrupowań respektujących społeczne nauczanie Kościoła.

2. Poszczególne stowarzyszenia, mając najlepsze rozeznanie w środowiskach lokalnych, są w stanie same dokonać oceny podmiotów politycznych i osób kandydujących oraz zdecydować co do właściwego wyboru. Podejmując wszelkie czynności wyborcze, a zwłaszcza kandydując i wybierając, pamiętajmy o uczciwości i jedności w prawdzie, odpowiedzialności za Państwo, Naród i jego obywateli oraz współpracy ze środowiskami i osobami ducha chrześcijańskiego. Wobec tego lokalne decyzje o udzieleniu poparcia wyborczego ugrupowaniom i kandydatom będą wiążące w formie wyrażonej przez diecezjalne zarządy poszczególnych SRK.

3. Zachęcamy, aby członkowie SRK głosowali zgodnie z nauczaniem zawartym w adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II „Christifideles Laici”, traktując udział w wyborach jako jeden z podstawowych obowiązków obywatelskich i chrześcijański przejaw uczestnictwa w życiu publicznym. Zwracamy uwagę, że w sytuacji niedawnego wyboru  prezydenta Polski o katolickich i propaństwowych poglądach, który stanął na pozycji bardzo głębokiej i konsekwentnej moralności życia polskiego, potrzebna jest powszechna mobilizacja całej wspólnoty narodowej na rzecz naprawy Państwa, stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania rodziny, zatroskania o Ojczyznę i obecności w niej Boga.

4. Apelujemy, aby kampania wyborcza z naszym udziałem stała się źródłem nowej pedagogiki społecznej – wolnej od zwodniczych konwencji światowego genderyzmu i proaborcyjnego lobby zniekształcających światopogląd młodego pokolenia. Wybierając kandydatów do Parlamentu, uważnie wsłuchajmy się w ich intencje wobec wartości rodziny, ekonomii, religii i życia ludzkiego, aby dokonane wybory były wynikiem prawego sumienia nas wszystkich – wybierających i kandydujących. Sprawy naszej Ojczyzny polecamy „Tej, która została nam dana ku obronie Narodu naszego – Maryi Królowej Polski”.

    

      Edward Odojewski                                                               Kazimierz Kapera

    Sekretarz Generalny                                                             Prezydent Federacji