Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Przemyskiej
im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa

gora prawa

Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego*

W dniu 21 lutego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie otworzył pan Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, który przywitał wszystkich zebranych. W słowie wprowadzenia podkreślił niezwykłą potrzebę istnienia Rady, podziękował za uczestnictwo wszystkich jej członków, w tym osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Podczas posiedzenia członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącą została pani Jadwiga Duda, reprezentująca Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; wiceprzewodniczącą – pani Lucyna Podhalicz, reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa, natomiast Sekretarzem została pani Stanisława Gudzelak, reprezentująca Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Przypomnijmy: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana Zarządzeniem Nr 2/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 stycznia 2012 r., natomiast tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady został określonych Uchwałą Nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011 r. Kadencja Rady trwa 2 lata.

W skład Rady wchodzi 28 osób, w tym 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

+Źródlo: www.przemysl.pl